Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři od 1. ledna 2024 – výtah z dokumentů MŠMT

 Odkaz na legislativní předpisy MŠMT

 

Druhé kolo přijímacího řízení

Volná místa pro druhé kolo přijímacího řízení

 

 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení


Do 31. ledna 2024 ředitel zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole, způsobem umožňujícím dálkový přístup a v informačním systému pro přijímací řízení:

 1. kritéria přijímání do oboru vzdělání a způsob hodnocení jejich splnění,
 2. počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání,
 1. způsob a náhradní způsob hodnocení uchazečů podle § 20 odst. 4 školského zákona,
 2. informace, zda ředitel stanovil školní zkoušku, a informace o jejím obsahu, formě a rozsahu učiva,
 3. informace o podmínkách zdravotní způsobilosti ke vzdělávání,
 4. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (vysvědčení, výpis, formulář, …).

 

Podání přihlášky do prvního kola

Vážení rodiče,

vzhledem ke třem možným způsobům podávání přihlášek ke studiu na střední školy vám nabízíme metodickou pomoc při jejich podávání. Ve dnech 5. a 19. února se můžete až do 16,00 hod. dostavit na studijní oddělení naší školy, kde vám budou poskytnuty informace o způsobu podání přihlášky ke studiu, příp. přihláška přímo vložena do digitálního přihlašovacího systému (DiPSy).

 • Termín pro podávání přihlášek je stanoven do 20. února 2024.
 • V roce 2024 může uchazeč podat přihlášku nejdříve 1. února 2024.
 • Přihláška se podává třemi způsoby:
 1. elektronicky prostřednictvím IS na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci,
 2. v podobě výpisu získaného z IS – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky,
 3. na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Součástí přihlášky je pak čestné prohlášení podávající osoby, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem.

Formuláře pro přijímací řízení naleznete zde.

 

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše tři přihlášky pro ostatní obory vzdělání. Maximálně možný počet podaných přihlášek může být tedy pět.

 • Pořadí uvedených oborů vzdělání v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru vzdělání, tzn., že obory vzdělání jsou řazeny dle preference.
 • Uvedené pořadí musí být na všech podaných přihláškách shodné.
 • Přílohy přihlášky se k přihlášce přikládají ve formě prosté kopie, dokumenty vyhotovené v cizím jazyce nemusí být přeloženy úředně.
 • V případě přílohy „hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání“ doporučujeme, aby základní školy poskytly žákům základních škol = uchazečům výpis z informačního systému školy.
 • Ředitel školy může vyzvat k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu, nebo úředně ověřeného překladu dokladu vyhotoveného v cizím jazyce, a účastník řízení je povinen daný doklad předložit, jinak se skutečnost považuje za neprokázanou.
 • Zdravotní potvrzení a potvrzení předchozího vzdělávání přikládá formou přílohy

 

Termíny konání zkoušek

 • Centrum vygeneruje každému uchazeči jedinečné registrační číslo.
 • Centrum určí 1. března a zveřejní v IS místo konání jednotné zkoušky uchazečem v obou termínech, a to vždy pouze ve škole s oborem vzdělání s maturitní zkouškou uvedeným v přihlášce. Na oba termíny může být určena stejná škola; pokud má uchazeč uveden pouze jeden obor vzdělání s maturitní zkouškou, pak je to vždy stejná škola.
 • Období pro konání řádného termínu jednotné zkoušky je stanoveno na 12. a 15. dubna 2024.
 • Období pro konání náhradního termínu jednotné zkoušky je stanoveno na 29. a 30. dubna 2024. Nově se výsledky přijímacího řízení vyhlašují až po vykonání náhradního termínu.

 

Vyhodnocení výsledků

 • Uchazeč bude přijat do toho oboru vzdělání, který má v přihlášce nejvyšší prioritu (je uveden na nejvyšším místě) a u nějž jej výsledky přijímacího řízení opravňují k přijetí. Do ostatních oborů vzdělání nebude přijat.
 • 15. května 2024 budou v IS zveřejněny výsledky přijímacího řízení dle seznamu, a to zároveň na veřejně přístupném místě ve škole, čímž se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.