Školská rada

Ing. Jiří Bajan - předseda ŠR - jiri.bajan@spstosvarnsdorf.cz

Ing. Věra Bartáková - vera.bartakova@spstosvarnsdorf.cz.cz

Mgr. Martina Hofmanová - martina.hofmanova3@seznam.cz

Martin Maštrla - mmastrla@tosvarnsdorf.cz

Vladimíra Hulánová Makalová  - vhulanova@tosvarnsdorf.cz

Ing. David Nejedlý - dnejedly@tosvarnsdorf.cz

 

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Pravomoce školské rady:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu  na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům