Školská rada

V listopadu a prosinci 2022 proběhly volby členů školské rady na období let 2023 – 2025. Rozhodnutím ředitele školy je počet členů stanoven na šest, z toho 2 členové jsou jmenováni zřizovatelem, 2 jsou voleni zákonnými zástupci nezletilých žáků, příp. zletilými žáky a 2 jsou voleni pedagogickými pracovníky školy.

Výsledky dvoukolových voleb:

 1. Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni:

                          Miloslav Strejc         miloslav@strejc.eu

                          Zdeněk Mareš         maresovi.varnsdorf@seznam.cz

 1.  Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

           Bc. Rostislav Lassig      rostislav.lassig@spstosvarnsdorf.cz

           Ing. Soňa Bednářová    sona.bednarova@spstosvarnsdorf.cz

 1. Zřizovatelem byli jmenováni:

                Mgr. Martina Mlejnková Dyntarová     mdyntar@tosvarnsdorf.cz

                Ing. David Nejedlý      dnejedly@tosvarnsdorf.cz

Vedení školy děkuje dosavadním členům za jejich práci ve prospěch školy a novým členům přeje úspěšné působení ve Školské radě SPŠ TOS Varnsdorf.

 

Za volební komisi:  Ing. Jitka Pagáčová, Ing. Soňa Bednářová

 

 

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Pravomoce školské rady:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu  na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům

Plán činnosti ŠR a zápisy z jednání jsou poskytovány na vyžádání na studijním oddělení školy.