Pravidla omlouvání absence

Výňatek ze školního řádu

 

  1. Svůj pozdní příchod do školy musí žák v nejbližší přestávce omluvit třídnímu učiteli. Při odborném výcviku se žáci omlouvají učiteli odborného výcviku.
  2. V době vyučování žáci navštěvují lékaře pouze v akutních případech, maximálně využívají odpolední ordinační hodiny.
  3. V případě nepřítomnosti žáka na vyučování je zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti (§67, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) na studijní oddělení, příp. přímo třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku (dle rozvrhu výuky). 
  4. Nemůže-li se žák zúčastnit výuky z důvodů předem známých, požádá třídního učitele nebo učitele odborného výcviku o uvolnění. Třídní učitel (učitel odborného výcviku) může žáka uvolnit na základě žádosti na jeden den. Na více dní může žáka uvolnit třídní učitel se souhlasem ředitele nebo jeho zástupce. Na jednu hodinu může žáka uvolnit vyučující učitel. Žák na uvolněné hodiny a dny přinese řádnou písemnou omluvenku.
  5. Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve třídní učitel písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 68 od. 2).