Strojírenství – mechatronika, CAD/CAM systémy

Co se naučíš?

 • navrhovat a konstruovat strojní součásti, mechanizmy a části strojů, nástroje, nářadí, přípravky, výrobní pomůcky, volit prvky technologického vybavení pracovišť apod.
 • navrhovat způsoby, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky a technologické podmínky k přeměně surovin, předvýrobků a polotovarů na strojírenské výrobky
 • navrhovat systémy péče o technický stav strojů a zařízení, způsoby zjišťování jejich technického stavu, postup práce při jejich revizích, údržbě a opravách
 • měřit základní technické veličiny
 • využívat prostředky informačních technologií pro podporu efektivní práce
 • komunikovat v cizích jazycích
 • učební plán ke stažení zde

Kde se uplatníš?

 • ve středních technickohospodářských funkcích zejména strojírenských firem
 • při zajišťování konstrukční (popř. projektové) a technologické části výrobního procesu
 • při organizaci provozních činností, v obchodně-technických službách
 • v oblasti péče o provozuschopnost strojů, zařízení a dopravních prostředků apod.
 • při technických činnostech v zahraničí

Na jakých pozicích můžeš pracovat?

 • konstruktér, technolog CNC strojů
 • mistr ve výrobě, dispečer, dílenský plánovač
 • kontrolor jakosti, technik investic a engineeringu
 • technický manažer provozu a další

Jak dlouho budeš studovat?

 • 4 roky v denní formě vzdělávání

Jakého stupně vzdělání dosáhneš?

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou

Jaké jsou podmínky přijetí ke vzdělávání v tomto oboru?

 • prokázání vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti
 • přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka
 • úspěšně ukončená základní škola s nadprůměrným prospěchem
 • zájem o obor a práci v oboru

Jaký je způsob ukončení vzdělávání?

 • vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou, její konání se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem

Jaké dostaneš potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace?

 • dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce
 • v případě úspěšného složení praktické zkoušky Certifi kát TOS VARNSDORF a.s. o dovednostech práce na CNC strojích
 • mezinárodní průkaz EUROPASS dokladující získané kompetence v oblasti práce na CNC strojích

Můžeš dále studovat na vysoké škole?

 • úspěšně složená maturitní zkouška dává všem uchazečům možnost přihlásit se ke studiu na vysoké škole, vhodné jsou TU Liberec, UJEP Ústí nad Labem, ČVUT Praha aj.

Kde si můžeš prohlédnout ŠVP oboru?